T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/2211
Karar No: 2017/4022
Karar Tarihi: 20.11.2017

ESER SÖZLESMESI IDDIASIYLA AYIPLI IMALAT SONUCU UGRANILAN
ZARARIN GIDERILMESI ISTEMI - DAVACI DAVALI ILE ESER
SÖZLESMESI ILISKISI KURULDUGU VE BU SÖZLESMENIN AYIPLI
IFASI SONUCU ZARARA UGRANDIGINI KANITLAYAMADIGI - HÜKMÜN
BOZULMASI
ÖZET: Dava, eser sözlesmesi iddiasıyla ayıplı imalât sonucu ugranılan zararın giderilmesi istemine
iliskindir. Mahkemece davacı davalı ile eser sözlesmesi iliskisi kuruldugu ve bu sözlesmenin ayıplı
ifası sonucu zarara ugrandıgını kanıtlayamadıgından davalı sıfatı yoklugundan açılan davanın reddine
karar verilmesi yerine kabulü dogru olmamıs, kararın bozulması uygun görülmüstür.
(6098 S. K. m. 470)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından durusma istenmis
ise de davetiye masrafı bulunmadıgından durusma isteginin reddiyle incelemenin evrak üzerinde
yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildigi anlasılmıs olmakla
dosyadaki kagıtlar okundu geregi konusulup düsünüldü:
 
KARAR
 
Dava, eser sözlesmesi iddiasıyla ayıplı imalât sonucu ugranılan zararın giderilmesi istemine iliskindir.
Mahkemece, ıslahla arttırılan miktar da dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı
vekilince temyiz edilmistir.
 
Davalı sirket vekili, cevap dilekçesi ve asamalardaki beyanlarında husumet itirazında bulunmus davalı
sirketin 2009 yılında kurulmus olup, 2006 yılında yapılmıs bina için kendilerine sorumluluk
yükletilemeyecegini ileri sürerek davanın reddini istemistir.
 
Eser sözlesmesinden kaynaklanan ve kusurlu imalât nedeniyle ugranılan zararın giderim davalarının,
yüklenici aleyhine açılması zorunludur. Davalı sirket, husumet itirazında bulunmus ve davacı ile akdî
iliskisi bulunmadıgını savunmustur. Davacı, tarafça davalı sirketle eser sözlesmesi iliskisi kuruldugu
yasal delillerle ispatlanmamıs ve buna iliskin herhangi bir sözlesme sunulmamıstır.
 
Bu durumda mahkemece davacı davalı ile eser sözlesmesi iliskisi kuruldugu ve bu sözlesmenin ayıplı
ifası sonucu zarara ugrandıgını kanıtlayamadıgından davalı sıfatı yoklugundan açılan davanın reddine
karar verilmesi yerine kabulü dogru olmamıs, kararın bozulması uygun görülmüstür.
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına
BOZULMASINA, ödedigi temyiz pesin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine,
karara karsı teblig tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabilecegine
20.11.2017 gününde oybirligiyle karar verildi.