T.C.
YARGITAY
1. Ceza Dairesi
Esas No :  2016/4609
Karar No:  2017/5004
Karar Tarihi: 13.12.2017

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU - SANIK ILE ARALARINDA RESMI EVLILIK
BAGI OLMAYAN MAKTULENIN SANIGA KARSI SADAKAT
YÜKÜMLÜLÜGÜNÜN BULUNMAMASI - MAKTULENIN BASKA BIRISI ILE
ILISKISININ OLMASININ SANIK LEHINE HAKSIZ TAHRIK
OLUSTURMAYACAGI - HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Maktule Y. K. ile sanık E. M.'in daha önce evli olup 10.04.2013 tarihinde bosandıkları, ancak
bosanmadan sonra da görüsmeye devam ettikleri, maktulün baska bir erkekle iliskisi oldugunu
ögrenen sanıgın bu nedenle maktule Y. ile tartıstıgı ve iple bogazını sıkarak öldürdügü olayda; sanık
ile aralarında resmi evlilik bagı olmayan maktulenin Türk Medeni Kanununun 185. maddesi uyarınca
sanıga karsı sadakat yükümlülügünün bulunmaması karsısında, maktulenin baska birisi ile iliskisinin
olması sanık lehine Haksız tahrik olusturmayacagı gibi, sanıga yönelik maktuleden kaynaklanan
baskaca bir haksız söz veya davranıs da bulunmadıgı halde, tarafların yeniden evlenme niyeti ile bir
araya geldikleri, bu nedenle maktulenin sanıgı aldatma özgürlügünün olmadıgı seklindeki yerinde
olmayan gerekçe ile, sanık hakkında tayin olunan cezadan TCK.nun 29. maddesi geregince indirim
yapılması suretiyle eksik cezaya hükmolunması bozmayı gerektirmistir.
(4721 S. K. m. 185) (5237 S. K. m. 29)
 
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık E. M.'in maktule Y. K.'ü kasten öldürme suçunun
sübutu kabul, olusa ve sorusturma sonuçlarına uygun sekilde suç niteligi tayin, cezayı azaltıcı takdiri
indirim sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmıs, savunmaları inandırıcı gerekçelerle
degerlendirilmis, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dısında bir isabetsizlik
görülmediginden, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı vekilinin suç vasfının tasarlayarak
öldürme olduguna, takdiri indirim uygulanmaması gerektigine ve sair hususlara yönelen ve yerinde
görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
 
Ancak;
 
Maktule Y. K. ile sanık E. M.'in daha önce evli olup 10.04.2013 tarihinde bosandıkları, ancak
bosanmadan sonra da görüsmeye devam ettikleri, maktulün baska bir erkekle iliskisi oldugunu
ögrenen sanıgın bu nedenle maktule Y. ile tartıstıgı ve iple bogazını sıkarak öldürdügü olayda; sanık
ile aralarında resmi evlilik bagı olmayan maktulenin Türk Medeni Kanununun 185. maddesi uyarınca
sanıga karsı sadakat yükümlülügünün bulunmaması karsısında, maktulenin baska birisi ile iliskisinin
olması sanık lehine Haksız tahrik olusturmayacagı gibi, sanıga yönelik maktuleden kaynaklanan
baskaca bir haksız söz veya davranıs da bulunmadıgı halde, tarafların yeniden evlenme niyeti ile bir
araya geldikleri, bu nedenle maktulenin sanıgı aldatma özgürlügünün olmadıgı seklindeki yerinde
olmayan gerekçe ile, sanık hakkında tayin olunan cezadan TCK.nun 29. maddesi geregince indirim
yapılması suretiyle eksik cezaya hükmolunması,
 
Kanuna aykırı olup, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı vekilinin temyiz itirazları bu nedenle
yerinde görüldügünden, hükmün teblignamedeki düsünceye uygun olarak BOZULMASINA, 13.12.2017 gününde oybirligi ile karar verildi.