Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Hangi eylem ve davranışların suç olarak kabul edildiği, suç sayılan eylemler işlendiğinde, verilecek cezaları belirleyen hukuk kurallarının tümü ceza hukuku kapsamında incelenir.

İcra- İflas Hukuku

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku bir ticari işletmeyi ilgilendiren iş­lemleri, fiilleri konu alır ve ticari işletme, şirket­ler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak ve si­gorta olmak üzere beş bölümden oluşur. Ticari işletme hukukunda, ticari iş, ticari işletme, tacir kavramları yanında, ticari örf âdet ele alınır.

İş Hukuku

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. İş Hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve bağımlı (tabi) hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Bu kapsamda doğan uyuşmazlıklar İş Mahkemesinin görev alanına girmektedir.

İdare Hukuku

Kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalı. İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlar.

Miras Hukuku

Miras hukuku, murisin para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen, bir kişinin ölümü veya gaipliği ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan hukuk kurallarından ibarettir.

"Gök Girsin, Kızıl Çıksın"