Ticaret ve Şirketler Hukuku   

  Genel hatlarıyla ticari kanun ve yasaları oluşturma, düzenleme ve yürütme görevini üstlenen ticaret ve şirketler hukuku, aslen "ticari işletme" esasına dayanmaktadır. Ticari işletme esası, Türk Ticaret Kanunu'nun Birinci Kitap, Birinci Kısım, 11. maddesi kapsamında açıklanmış ve belirtilmiştir. "Ticaret hukuku nedir?" sorusunun cevabını arıyorsak her şeyden önce ticari işletmenin temel tanımına göz atmak ve bu tanımı çok iyi idrak etmek gerekir. Her ne kadar ticari işletme kavramı kanunda farklı şekillerle ve yollarla tanımlanmış olsa da, temelde bir ticari işletme için "ticarethane, fabrika veya ticari amaçla işletilen müesseseler" tanımını yapmak uygun olabilir. Dolayısıyla ticaret hukuku ve şirketler hukuku da bu tanıma uymakta olan tüm işletmelerin kanun ve yasalarını düzenlemekle ve onların haklarını korumakla yükümlü bir hukuk dalı niteliğini taşımaktadır. Ticaret ve şirketler hukukunu daha iyi kavrayabilmek ve anlayabilmek için ticaret ile ilgili farklı tanımlara, ticaret avukatlarının sorumluluk alanlarına ve ticaret mahkemelerinin gördüğü dava türlerine daha yakından bakmak gerekir.

      Büromuz genel hatlarıyla şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.Aynı şekilde şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yanı sıra, ortakların ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı ceza avukatı olarak hizmet vermektedir. Ekibimizin vermiş olduğu hukuki hizmetler şu şekilde özetlenebilir.

 

- Müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi

– Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma

– Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili

– Ortakların kişisel alacaklarının takibi

– Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar

– Sermaya artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini

– Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri

– Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü

– Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili

– Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı

– Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi

– Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi

– Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri

– Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi

"Gök Girsin, Kızıl Çıksın"