Miras hakkının kanunlarla güvence altına alındığı hukuk dalı Miras Hukuku olarak adlandırılır.
Miras hukukunda mal paylaşımı, mülk sahibinin vefatı gerçekleştiğinde ortaya çıkar. Miras hukuku kanundan doğmuş olsa da, ölüme bağlı tasarruf şeklinde ortaya çıkmış olsa da, ortada bir miras hakkı ile miras payı bulunduğunda miras hukukunda mal paylaşımı devreye girer. Miras hukukuna göre mülklerini ve haklarını miras bırakan vefat etmedikçe miras hukuku hakkında mirasçıların henüz miras hukukuna göre ‘varis’ sıfatı doğmadığından miras hukukunda mal payşımı kapsamında dava hakkı da bulunmaz.

Vasiyetnamenin Tenfizi

Miras hukuku mal paylaşımında yasal mirasçılar şöyle belirlenir:

– Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur, yani çocukları da eşit olarak miras hukukuna göre mirasçıdırlar.

– Altsoyu bulunmayan mirasçıların, miras hukukuna göre mirasçıları anne ve babasıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

– Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük anne ve büyük babalarıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

– Eğer miras bırakanın sağ kalan eşi varsa, miras hukukuna göre miras bırakan ile arasındaki miras ilişkisi farklılık gösterebilir.

Miras hukuku mal paylaşımı oranlarını, sağ kalan eşin mirasçılar arasında olduğu durumlarda miras hukukuna göre şöyle açıklanabilir:

– Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte biri,

– Miras bırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın yarısı,

– Miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte üçü,

– Yukarıda sayılan durumlardan hiç biri yoksa, miras hukukuna göre mirasın tamamı eşe kalır.

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS DAVASI

Miras Hukukunda Saklı Pay Ne Anlama Gelir?

Miras bırakanın sağlığında veya vasiyetnamesinde başkasına devredilmesine izin verilmeyen mirasın bir bölümüne saklı pay denir. Mahfuz hisse olarak da nitelendirilen saklı pay ise miras hukukunun 506. madde hükmünde ifade edilir.

Tenkis Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Miras bırakan yapacağı tasarruflarda yukarıdaki oranları gözetmek zorundadır. Miras hukuku kapsamında mal paylaşımında miras hukukuna göre belirlenmiş miras pay oranları ihlal edildiğinde ilgili mirasçı tenkis davasıyla saklı payını isteyebilir.

Miras hukuku mal paylaşımında miras payı oranları şöyle belirtilir:

– Altsoy için miras hukukuna göre yasal miras payının yarısı,

– Anne ve babadan her biri için miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte biri,

– Kardeşlerden her biri için miras hukukuna göre yasal miras payının sekizde biri,

– Sağ kalan eş için, altsoy veya anne ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, miras hukukuna göre yasal miras payının tamamı,

– Diğer hallerde ise miras hukukuna göre yasal miras payının dörtte üçü miras hukuku mal paylaşımına göre miras kalır.

Miras hukuku mal paylaşımı oranları eş ve çocuklar arasında böyle gerçekleşir:

– Veraset durumunun oluşmasının ardından, miras hukukuna göre eş mirasın dörtte birini alır. Geri kalan mirasın dörtte üçü ise miras hukukuna göre mirasçının çocukları eşit oranda paylaşır.

 

Miras hukuku mal paylaşımına göre yasal mirasçılar kimlerdir?

‘Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?’ sorusu vefat durumunda geride kalan kişilerin merak en sık sorduğu sorulardan bir tanesidir. Miras hukukuna göre yasal mirasçılar eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar (oran bakımından evlilik içi çocuklarla aynıdır), evlatlık ve alt soy olan kişilerdir. Yalnızca hiç mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin mirası devlete kalır.

Miras hukuku mal paylaşımı esaslarına göre yasal mirasçılar; kan hısımlığına dayanarak yasal mirasçı olanlar, evlatlık olanların mirasçılığı, evlilik dışı hısımların mirasçılığı, sağ kalan eşin mirasçılığı, devletin mirasçılığı ve saklı payı olanların mirasçılığı olmak üzere 6 başlıkta toplanır.

Miras Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

1- Mirasçılık Belgesi Alınması

2- Ortaklığın Giderilmesi Davaları

3- Tenkis Davaları

4- Muris Muvazaasına İlişkin Davalar

5- Mirasın Reddi Davaları

6- Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali Davaları

"Gök Girsin, Kızıl Çıksın"