T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4295
Karar No: 2017/8743
Karar Tarihi: 23.11.2017


IPOTEGIN FEKKI DAVASI - DAVADA BÜTÜN IPOTEK
ALACAKLILARININ YER ALMASININ ZORUNLU OLDUGU - IPOTEK
ALACAKLILARI MIRASÇILIK BELGELERININ DOSYAYA EKLENILIP
TARAF TESKILININ SAGLANIP SAGLANMADIGININ DENETLENMESI
GEREGI
ÖZET: Davada bütün ipotek alacaklılarının yer alması zorunludur. Ipotek alacaklılarının birinin ölümü
halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları saglandıktan sonra isin
esasının incelenmesi gerekir. Sunulan mirasçılık belgesinden ipotek alacaklısı mirasçısının ... oldugu
anlasılmaktadır. Ancak mahkemece diger ipotek alacaklıları mirasçılık belgelerinin dosyaya eklenilip
davalının gerçekten adı geçen ipotek alacaklılarının mirasçısı olup olmadıgının tespitiyle, mirasçı
olmadıgının anlasılması halinde mirasçıların davaya katılmaları saglandıktan sonra isin esasının
incelenmesi gerekirken, yazılı sekilde davanın kabulüne karar verilmesi dogru görülmemis, bu
nedenle hükmün bozulması gerekmistir.
(6100 S. K. m. 27)
 
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 14.03.2013 gününde verilen dilekçe ile ipotegin fekki talebi
üzerine yapılan durusma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11.11.2014 günlü hükmün
Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde oldugu anlasılan temyiz
dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kagıtlar incelenerek geregi
düsünüldü:
 
Dava, ipotegin kaldırılması talebine iliskindir.
 
Davacı vekili, dava konusu 1250 ada 4 parsel sayılı tasınmazı 24.01.2013 tarihinde satın aldıgını,
tapu kaydında 03.10.1957 tarih 1730 yevmiye numaralı ipotek serhinin bulundugunu, ipotek
alacaklılarının mirasçı bırakmadan vefat etmeleri sebebiyle ...'nin davalı olarak gösterildigini belirterek,
ipotek bedelinin bugünkü degerinin hesaplanarak depo ettirilmesini ve ipotek serhinin kaldırılmasını
talep etmistir.
 
Davalı vekili cevap dilekçesinde, ipotege iliskin belgelerin getirtilerek ipotek bedelinin rayiç degerinin
depo ettirilmesi gerektigini, davanın reddini savunmustur.
 
Mahkemece, davanın kabulüyle 1250 ada 4 parselde kayıtlı tasınmaz üzerine 03/10/1957 tarih 1730
yevmiye numarası ile tesis edilen ipotegin kaldırılmasına, davacı tarafından depo edilen 3.220,83
TL'nin karar kesinlestiginde davalıya ödenmesine karar verilmistir.
 
Hükmü, davalı vekili temyiz etmistir.
 
Dairemizin 25.05.2017 tarih, 2015/3898 Esas, 2017/4294 Karar sayılı ilamıyla dosya içerisinde
rastlanamadıgından murisler mirasının Maliye Hazinesine bırakıldıgı mirasçılık belgelerinin ilgilisinden
teminiyle Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline iadesine karar verilmistir.
 

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi
2017/4295
2017/8743
Karar Tarihi: 23.11.2017
T.C.
Mahalline iade kararından sonra, davalı vekili dosya içerisinde bulunan ipotek alacaklısın mirasçılık
belgesini dilekçesine ekleyerek, bu mirasçılık belgesinden diger ipotek alacaklılarının da mirasçısının
... oldugunun anlasıldıgını belirtmistir. Mahalline iade kararında belirtilen bırakıldıgı mirasçılık belgeleri
dosyaya eklenilmeden Dairemize gönderilmistir.
 
HMK'nın 27. maddesi uyarınca davada bütün ipotek alacaklılarının yer alması zorunludur. Ipotek
alacaklılarının birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya
katılmaları saglandıktan sonra isin esasının incelenmesi gerekir. Hukuk Mahkemesi'nin 2010/917-
1503 E.K. sayılı mirasçılık belgesinden ipotek alacaklısı mirasçısının ... oldugu anlasılmaktadır. Ancak
mahkemece diger ipotek alacaklıları mirasçılık belgelerinin dosyaya eklenilip davalı ...'nin gerçekten
adı geçen ipotek alacaklılarının mirasçısı olup olmadıgının tespitiyle, mirasçı olmadıgının anlasılması
halinde mirasçıların davaya katılmaları saglandıktan sonra isin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı
sekilde davanın kabulüne karar verilmesi dogru görülmemis, bu nedenle hükmün bozulması
gerekmistir.
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz
itirazlarının simdilik incelenmesine yer olmadıgına, kararın tebliginden itibaren 15 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.11.2017 tarihinde oybirligiyle karar verildi.