T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/27011
Karar No: 2017/18956
Karar Tarihi: 23.11.2017

ISÇI ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ SABIT ÖDENDIGINI
BELIRTTIGI FAZLA MESAI ÜCRETININ YILLAR IÇINDE AYNI
KALMASININ MANTIKEN MÜMKÜN OLMADIGI - MIKTARIN FESIH
TARIHINDEKI ASGARI ÜCRETE ORANINA GÖRE SABIT FAZLA MESAI
ÜCRETININ HESAPLANMASI GEREGI
ÖZET: Dava dilekçesinde veya davacı ihtarında açıkça belirtilmese de davacının sabit ödendigini
belirttigi fazla mesai ücretinin yıllar içinde aynı kalması mantıken mümkün degildir. Zira bordrolardaki
ücret dönemlere göre artıs göstermektedir, buna göre, fazla mesai ücretinin sabit verildigi kabul edilir
ise önceki dönemlerde verilen sabit fazla mesai ücreti en son dönemdekinden düsük olmalıdır. Bu
nedenle tüm dönemlerde dört yüz seksen TL sabit fazla mesai ücreti verildigi kabul edilemez. Dört yüz
seksen TL'nın fesih tarihindeki asgari ücrete oranına göre önceki dönemlerde verilen sabit fazla mesai
ücreti hesaplanmalı ve fazla mesai alacagından mahsup edilmelidir.
(4857 S. K. m. 41, 46, 47, 63)
 
Dava: Davacı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının
ödetilmesine karar verilmesini istemistir.
 
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmistir.
 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmis olmakla, dava dosyası için Tetkik
Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, geregi konusulup düsünüldü:
 
Karar: A) Davacı isteminin özeti:
 
Davacı vekili, is aktinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildigini, 1.300,00 TL maas ile nakliyat
seferlerinde mikser kamyon soförü olarak çalıstıgını, ücretinin her ay banka hesabına yattıgını, aylık
480,00 TL fazla çalısma ücreti ödendigini, haftanın 7 günü resmi dini tatiller de dahil 08:00-
23:00/24:00 hatta bazen 02:00 saatleri arasında çalıstıgını, bir kısım isçilik alacaklarının ödenmedigini
ileri sürerek yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti
alacaklarını istemistir.
 
B) Davalı cevabının özeti:
 
Davalı vekili, husumet ve zamanasımı itirazlarının bulundugunu, davacının maasının belirli oldugunu,
belirsiz alacak davası açılamayacagını, davacının 3 dönem olarak aralıklı sekilde müvekkili sirkette
çalıstıgını, ilk 2 dönemde isten ayrılırken tazminatını aldıgını, en son dönemde istifa ettigini ve
ibraname verdigini, 01/08/2008 tarihinden önce müvekkilinde çalısması olmadıgını, haftada bir gün
izin kullandıgını, fazla mesai ücretini bordrolarda görüldügü üzere ödendigini, davacının ileri sürdügü
çalısma temposunun hayatın gerçeklerine aykırı oldugunu, iddia ve taleplerin yersiz oldugunu
savunarak davanın reddini istemistir.

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
2017/27011
2017/18956
Karar Tarihi: 23.11.2017
T.C.
 
C) Yerel Mahkeme kararının özeti:
 
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkisi raporuna göre, hesaplamalar konusunda bilirkisiden rapor
ve ıslahtan sonra yapılan zamanasımı defi nedeniyle ek rapor alındıgı, rapor dosya kapsamına uygun
bulunarak hükme esas alındıgı, davacının davalıya ait isyerinde aksi davacı tarafından
ispatlanamayan kurum kayıtlarına göre 01/02/2007 - 22/08/2007, 01/09/2007 - 31/07/2008,
01/08/2008 - 07/05/2011, 06/10/2011 - 06/06/2012, 05/06/3013 - 27/11/2013 tarihleri arasında
çalıstıgı, ücret bordrolarına göre 1.650,00 TL aylık brüt ücret aldıgı, 4857 sayılı Is Kanununun 59.
maddesinde, is sözlesmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, isçiye kullandırılmayan yıllık
izin sürelerine ait ücretlerinin son ücret üzerinden ödeneceginin hükme baglandıgı, davacının yasa
geregince 70 gün yıllık izin hakkının bulundugu, 52 gün iznini kullandıgı, bakiye 18 gün kullanmadıgı
izninin bulundugu, bakiye yıllık izinlerin kullandırıldıgının yada karsılıgı ücretinin ödendiginin ispat
yükü kendisine düsen davalı isveren tarafından imzalı yıllık izin defteri veya esdeger bir belge ile
ispatlanamadıgı, davacının raporda hesaplandıgı miktarda yıllık izin ücret alacagına hak kazanacagı,
4857 sayılı Is Kanunun 41. maddesine göre haftalık 45 saati asan çalısmaların fazla çalısma
sayılacagı, fazla çalısma yapıldıgının isçi tarafından her türlü delille, ücretlerinin ödendiginin isveren
tarafından yazılı belgelerle ispatlamasının gerektigi, fazla çalısma yaptıgını iddia eden isçinin bu
iddiasını isyeri kayıtları, isyerine giris çıkısı gösteren belgeler, isyeri iç yazısmaları gibi belgelerle
ispatlayabilecegi gibi belge bulunmaması durumunda tanık beyanları ile ispatlayabilecegi, isçinin fiilen
yaptıgı isin niteligine ve yogunluguna göre fazla çalısma olup olmadıgının arastırılması gerektigi, yine
47. maddesinde, kanunun kapsamındaki isyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü
olarak kabul edilen günlerde çalısma karsılıgı olmaksızın o günün ücretinin ödenecegi, tatil
yapılmayarak çalısıldıgında ise, ayrıca çalısılan her gün için bir günlük ücretin ödenecegini hükme
baglandıgı, bu günlerde çalısıldıgının ispat yükü kendisine düsen davacı isçi tarafından her türlü
delille ispatlanabilecegi, karsılıgı ücretin ödendiginin ispat yükü kendisine düsen davalı isveren
tarafından yazılı belgelerle ispatlanabilecegi, yine 46. maddesinde isçinin, tatil gününden önce aynı
yasanın 63. maddesine göre belirlenmis olan is günlerinde çalısmıs olması kosuluyla yedi günlük
zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulundugunun düzenlendigi isçinin hafta tatili gününde
çalısma karsılıgı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacagının da 46/2. maddesinde düzenlendigi,
davacının tanık beyanlarına göre haftada 36 saat fazla mesai yaptıgı, ancak davacı vekilinin dava
dilekçesinde ayda 480,00 TL fazla çalısma ücretinin ödendigini belirttigi, bilirkisi ek raporunda bu
ödemenin kabul edilmesi halinde davacının fazla çalısma ücretinin ödendiginin kabul edildiginin
belirtildigi, bu talebin reddi gerektigi, davacının dini bayramlar dısındaki bayram ve genel tatil
günlerinde ve hafta tatilinde çalıstıgı kabul edilerek bilirkisi tarafından davalı tarafından ileri sürülen
zamanasımı def'i de degerlendirilerek bu alacak miktarlarının hesaplandıgı, genis kapsamda ücret
niteliginde bulunan fazla çalısma, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili alacagının dava ve ıslah
tarihinden itibaren geriye dogru 5 yıllık zamanasımı süresine tabi oldugu, raporda hesaplanan alacak
miktarından bir kisinin yılın tamamında bu sekilde çalısmasının hayatın olagan akısına aykırı olması,
izinli, raporlu, mazeretli olup çalısamayacagı günler nedeniyle %30 oranında takdiri indirimi yapılması
gerektigi, Yargıtay uygulaması geregince takdiri indirim nedeniyle reddedilen kısım

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
2017/27011
2017/18956
Karar Tarihi: 23.11.2017
T.C.
üzerinden davalı lehine vekalet ücreti takdir edilemeyecegi tüm dosya kapsamından anlasılmakla
davanın kısmen kabulü ile fazla çalısma alacagı talebi ile fazla taleplerin reddine karar vermek sonuç
ve kanaatine varıldıgı gerekçesi ile fazla mesai ücreti haricindeki taleplerin kabulüne karar verilmistir.
 
D) Temyiz:
 
Karar süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmistir.
 
E) Gerekçe:
 
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandıgı kanuni gerektirici sebeplere göre
davacının asagıdaki bentlerin kapsamı dısında kalan temyiz itirazları yerinde degildir.
 
2- Somut uyusmazlıkta, dava dilekçesinde davacıya aylık 480,00 TL fazla mesai ücreti ödendigi,
Kanun'a göre bu ödemenin yetersiz oldugu, baskaca fazla mesai ücreti ödenmedigi belirtilmistir.
Davacı fesih ihtarında davacının aylık 1.350,00 TL ücret üzerinden çalıstıgını, bu ücreti dısında her ay
sabit sekilde fazla mesai alacagına mahsuben 480,00 TL'nın elden ödendigini belirtilmistir. Davacı
vekili temyizinde 480,00 TL fazla mesai ödemesinin son dönem için geçerli oldugunu, yıllar içinde
asgari ücretin artması gibi ödenen sabit fazla mesai ücretinin arta arta en son dönemde 480,00 TL
oldugunu, yani, önceki dönemlerde de aylık 480,00 TL fazla mesai ücreti ödendiginin kabul
edilemeyecegini belirtmistir. Dava dilekçesinde veya davacı ihtarında açıkça belirtilmese de davacının
sabit ödendigini belirttigi fazla mesai ücretinin yıllar içinde aynı kalması mantıken mümkün degildir.
Zira bordrolardaki ücret dönemlere göre artıs göstermektedir, buna göre, fazla mesai ücretinin sabit
verildigi kabul edilir ise önceki dönemlerde verilen sabit fazla mesai ücreti en son dönemdekinden
düsük olmalıdır. Bu nedenle tüm dönemlerde 480,00 TL sabit fazla mesai ücreti verildigi kabul
edilemez. 480,00 TL'nın fesih tarihindeki asgari ücrete oranına göre önceki dönemlerde verilen sabit
fazla mesai ücreti hesaplanmalı ve fazla mesai alacagından mahsup edilmelidir.
 
Diger yandan, Dairemiz tarafından evvelce benzer dosyaların birlikte incelenmesi sırasında
bordrolardaki tahakkukların saat 18:00'den sonra yapılan mesailere iliskin oldugu, bordroların saat
18:00'e dek yapılan çalısmadaki fazla mesaiyi kapsamadıgı anlasılmıs olup, bu durum da dikkate
alınmalıdır.
 
Ayrıca, Dairemizin 2016/20161 Esas sayılı dosyasının incelenmesi esnasında, 2016/20161 Esas
sayılı Dairemiz kararından da anlasılacagı üzere bordrolardaki fazla mesai tahakkuklarının her ay
maktu ve sembolik oldugu, bu nedenle sadece mahsubunun gerektigi o dosya için belirtilmis olup,
eldeki dosya bordrolarındaki fazla mesai tahakkukları incelenmeli, maktu ve sembolik olduklarının
anlasılması halinde bordronun ait oldugu ayın dıslanması degil, fazla mesai tahakkukunun mahsubu
yoluna gidilmelidir.
 
Ayrıca, Dairemiz tarafından evvelce incelenen benzer mahiyetteki bir kısım dosyalarda,

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
2017/27011
2017/18956
Karar Tarihi: 23.11.2017
T.C.
hafta tatillerinde yapılan ara dinlenmesi düsüldükten sonra 7,5 saati asan fiili çalısmanın fazla mesai
süresine eklenmedigi tespit edilmistir. Yeniden bozmaya sebebiyet verilmemesi ihtimalinin önüne
geçilmesi için bu husus da uygun düstügü ölçüde eldeki dosyada gözetilmelidir.
 
3- Ücret miktarı bakımından, davacı 1.300,00 TL. maas aldıgını ileri sürmüs olup davalı tanıgı bu
iddiayı dogruladıgından dava konusu taleplere iliskin hesaplamalar davacının maası aylık net
1.300,00 TL kabul edilerek yapılıp sonuca gidilmelidir.
 
F) Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, pesin alınan
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23/11/2017 tarihinde oybirligi ile karar verildi. (¤¤)