T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


Esas No: 2017/5819
Karar No: 2017/14532
Karar Tarihi: 23.11.2017

SIKAYET DAVASI - IHALELERININ FESHI TALEP EDILEN
TASINMAZLARIN IHALE BEDELLERININ MUHAMMEN BEDELLERININ
ALTINDA KALDIGI - IHALELERININ FESHI ISTEMLERININ ESASININ
INCELENMES LÜZUMU - KARAR DÜZELTME ISTEMLERININ KISMEN
KABULÜ GEREGI
ÖZET: Ihalelerinin feshi talep edilen tasınmazların ihale bedellerinin, muhammen bedellerinin altında
kaldıgı anlasılmaktadır. Bu durumda, mahkemece, tasınmazların ihalelerinin feshi istemlerinin
esasının incelenerek olusacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, anılan tasınmazlar yönünden
olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsiz olup, Dairemizce hükmün belirtilen nedenle
bozulması gerekirken, onandıgı anlasılmakla, borçluların karar düzeltme istemlerinin kısmen kabulü
gerekmistir.
(2004 S. K. m. 134) (6100 S. K. m. 297)
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 08/06/2017 tarih,
2017/3033 Esas - 2017/8959 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlular
tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmis olup, dava dosyası
için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler
okunup incelendikten sonra isin geregi görüsülüp düsünüldü:
 
Sair karar düzeltme nedenleri yerinde degil ise de;
 
Borçluların, 11.03.2016 tarihli tasınmaz ihalelerinin feshi istemi ile icra mahkemesine basvurdukları,
mahkemece, ..., ...'de kayıtlı ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ...
ada ... parsel, ... ada ... parsel sayılı tasınmazların ihale bedellerinin, muhammen bedellerinin yüzde
yüzünün üstünde olup, zarar unsuru olusmadıgından hukuki yararlarının bulunmadıgı gerekçesi ile
davanın usulden reddine karar verildigi görülmektedir.
 
IIK'nun 134/8. maddesinde; "Ihalenin feshini sikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde
kendi menfaatlerinin muhtel oldugunu ispata mecburdur" düzenlemesi yer almaktadır.
 
Somut olayda, 11.03.2016 tarihli 1. açık arttırmada ... Ili, ... Ilçesi, ... Mahallesi'nde kayıtlı ... ada ...
parsel nolu 8.931.615 TL muhammen bedelli tasınmazın 4.470.100 TL'ye, ... ada ... parsel nolu
8.547.000 TL muhammen bedelli tasınmazın 4.280.000 TL'ye, 408 ada 1 parsel nolu 3.896.655 TL
muhammen bedelli tasınmazın 1.954.000 TL'ye, ... ada ... parsel nolu 20.000.000 TL muhammen
bedelli tasınmazın 10.000.006 TL'ye ihale edildigi, dolayısıyla anılan tasınmazların ihale bedellerinin,
muhammen bedellerinin altında kaldıgı anlasılmaktadır.
 
6100 sayılı HMK'nun 297. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; hükmün, tarafların iddia ve
savunmalarının özetini, anlastıkları ve anlasamadıkları hususları, çekismeli vakıalar hakkında
toplanan delilleri, delillerin tartısılmasını ve degerlendirilmesini, sabit görülen

Esas No:
Karar No:
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
2017/5819
2017/14532
Karar Tarihi: 23.11.2017
T.C.
vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri içermesi gerektigi; aynı maddenin 2.
fıkrasında ise; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin,
taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra
numarası altında; açık, süphe ve tereddüt uyandırmayacak sekilde gösterilmesinin zorunlu oldugu
ifade edilmistir.
 
Bu durumda, mahkemece, HMK'nun 297. maddesi geregince, borçluların, ... Ili, ... Ilçesi, ...
Mahallesi'nde kayıtlı ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel, ... ada ... parsel nolu
tasınmazların ihalelerinin feshi istemlerinin esasının incelenerek olusacak sonuca göre karar verilmesi
gerekirken, anılan tasınmazlar yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsiz olup,
Dairemizce hükmün belirtilen nedenle bozulması gerekirken, onandıgı anlasılmakla, borçluların karar
düzeltme istemlerinin kısmen kabulü gerekmistir.
 
Sonuç: Borçluların karar düzeltme istemlerinin kısmen kabulü ile Dairemizin 08/06/2017 tarih ve
2017/3033 E. - 2017/8959 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı
nedenlerle IIK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 23/11/2017 gününde
oybirligiyle karar verildi.