T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas No: 2018/17-68
Karar No: 2018/69
Karar Tarihi: 24.01.2018

TASARRUFUN IPTALI DAVASI - SAVUNMA HAKKI - BIR KISIM
DAVALILAR YÖNÜNDEN YAPILAN GEREKÇELI KARAR
TEBLIGATLARININ USULSÜZ OLDUGU - USUL VE YASAYA UYGUN
OLARAK TEBLIGAT YAPILMAK VE EKSIKLIKLER GIDERILMEK ÜZERE
DOSYANIN GERI ÇEVRILMESI GEREGI
ÖZET: Bir kısım davalılar yönünden yapılan gerekçeli karar tebligatları savunma haklarını da kısıtlar
nitelikte ve usulsüz oldugundan, usul ve yasaya uygun olarak tebligat yapılmak ve eksiklikler
giderilmek üzere dosyanın geri çevrilmesi gerekmistir. Bu nedenle usulünce teblig islemlerinin yapılıp
eksiklikler tamamlandıktan ve gerekli temyiz süresi de beklendikten sonra temyiz incelemesi yapılmak
üzere Yargıtay'a yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.
(AIHS. m. 6) (2709 S. K. m. 36) (7201 S. K. m. 21, 35) (1086 S. K. m. 432)
 
Taraflar arasındaki "tasarrufun iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 25. Asliye
Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 08.05.2012 gün ve 2010/232 E., 2012/197 K.
sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin
26.01.2015 gün ve 2014/15569 E., 2015/897 K. sayılı ilamıyla bozulmus, yeniden yapılan yargılama
sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmistir.
 
HUKUK GENEL KURULU KARARI
 
Hukuk Genel Kurulu'nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda geregi görüsüldü:
 
Dava, tasarrufun iptali istemine iliskindir.
 
Mahkemenin, davanın reddine dair kararı Özel Dairece bozulmus; verilen direnme kararı da davacı
vekili tarafından temyiz edilmistir.
 
Dosyada yapılan incelemede;
 
Direnmeye iliskin gerekçeli kararın ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin davalılardan ...'e teblig
edilmedigi anlasılmaktadır. Davalı ...'ün adres kayıt sistemindeki adresi arastırılarak Mernis adresi
bulunması durumunda Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre, adres kayıt sisteminde adresi
bulunmaması durumunda ise daha önce tebligat yapılan "... Altındag/Ankara" adresine Tebligat
Kanunu'nun 35. maddesine göre direnme kararı ve davacı vekiline ait temyiz dilekçesi teblig edilmeli
temyiz süresi geçtikten sonra ve gerektiginde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Geçici
madde 3" atfıyla uygulanmakta olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 432. maddesindeki usul
islemleri yerine getirilmelidir.
 
Açıklanan nedenle eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Baskanlıgına gönderilmek
üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmistir.
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahkemesine GERI ÇEVRILMESINE, 24.01.2018
gününde oy birligi ile karar verildi. (¤¤)