T.C.
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu
Esas No:2017/10-25
Karar No: 2018/30
Karar Tarihi: 24.01.2018

UYUSTURUCU MADDE TICARETI YAPMA SUÇU - YARGITAY
CUMHURIYET BASSAVCILIGINCA ITIRAZIN GERI ALINMASI
TALEBINDE BULUNULDUGU - KARAR VERILINCEYE KADAR ITIRAZIN
GERI ALINABILECEGI - DOSYANIN MAHALLINE GÖNDERILMEK
ÜZERE INCELENMEKSIZIN IADESI GEREGI

ÖZET: Özel Daire tarafından itirazın reddine karar verilerek, itiraz nedenlerinin yerinde
görülmediginden bahisle dosya Yargıtay Birinci Baskanlıgına gönderilmisse de, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgınca itirazın geri alınması talebinde bulunulmustur. Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgının karar verilinceye kadar itirazını geri alması mümkün oldugundan dosyanın mahalline gönderilmek üzere incelenmeksizin yargıtay cumhuriyet bassavcılıgına iadesi gerekir.
(5237 S. K. m. 188) (5271 S. K. m. 308) (YCGK. 01.10.2013 T. 2013/7-318 E. 2013/395 K.) (10. CD 03.10.2016 T. 2016/1304 E. 2016/2721 K.)

Uyusturucu madde ticareti yapma suçundan açılan kamu davasında, yapılan yargılama sonucu
sanıgın mahkûmiyetine iliskin Diyarbakır 7. Agır Ceza Mahkemesince verilen 14.01.2016 gün ve 338- 7 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 10. Ceza Dairesince 03.10.2016 gün, 1304-2721 sayı ve oyçokluguyla temyiz isteminin reddine karar verilmistir.

Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgınca 29.11.2016 gün ve 48253 sayı ile itiraz kanun yoluna müracaat edilmistir. CMK'nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Özel Daire tarafından 27.12.2016 gün, 3444-4301 sayı ve oyçokluguyla itiraz nedenlerinin yerinde görülmediginden bahisle dosya Yargıtay Birinci Baskanlıgına gönderilmisse de, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgınca 19.01.2018 tarih ve 48253 sayı ile itirazın geri alınması talebinde bulunulmustur.

Ceza Genel Kurulunca 01.10.2013 gün ve 314-394 sayı ile 315-395 sayılı kararlarda oybirligiyle, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgının karar verilinceye kadar itirazını geri almasının mümkün oldugu sonucuna ulasılmıstır.

Bu itibarla, itirazın geri alınması nedeniyle dosyanın mahalline gönderilmek üzere incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılıgına iadesine, 24.01.2018 tarihinde karar verildi.